۱۳۸۹ خرداد ۲۶, چهارشنبه

آقای کرگدن


همچین خوشحال هم نبود،
از اضافه حقوقش.