۱۳۸۹ مرداد ۳, یکشنبه

بازیگر


شبا با ماسکش حرف میزد.
با توی ماسکش حرف میزد.
با توش.